Disclaimer

Doel van de website 

Deze website (www.izegem.be en bijhorende deelsites) is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van de stad Izegem. 
Deze disclaimer is ook van toepassing op alle subsites.

Alle informatie op de website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor één persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridische advies of als een equivalent daarvan beschouwen.

Er moet worden benadrukt dat de op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst kunnen beschouwd worden. Enkel de officiële tekst op papier geldt als authentieke tekst. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de officiële tekst op papier, heeft deze laatste steeds voorrang.

De inhoud van de website (de links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door de stad Izegem aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

 

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Bij gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

We besteden grote zorg aan de inhoud van deze website en streven ernaar dat de ter beschikking gestelde informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. De informatie is hoofdzakelijk afkomstig van de stadsdiensten en in ondergeschikte orde van derden.

Ondanks de voortdurend geleverde inspanningen kan de stad niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de stad de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke dienst (zie contactgegevens op de pagina).

De stad spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De stad Izegem kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbeking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

De stad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen aan programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

 

Externe Websites

We plaatsen ook links naar externe websites online wanneer deze van nut zijn voor onze inwoners. We behouden ons het recht links naar externe informatie te weigeren.

Websites komen enkel in aanmerking wanneer deze voldoen aan de linkpolicy van de stad en de heersende netiquette.

Aangezien de stad over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid, noch zeggenschap beschikt, kan zij daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de informatie noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De link naar andere sites die de website van de stad bevat, houdt geen enkele bekrachtiging in van de bewuste site of van de inhoud ervan. De stad aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Indien informatie beschikbaar op deze websites niet betrouwbaar, recent, correct of in strijd met de wetgeving is behouden we ons het recht voor de link naar deze website zonder verwittiging te verwijderen. U mag steeds problemen met links melden aan de webmaster.

De verzameling van persoonsgegevens & Privacy

We hechten veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers.
Hoewel de meeste informatie op of via de website beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd (online enquêtes, wedstrijdvragen, opsturen van documenten, inschrijven voor online of offline publicaties, bij reactie- of vragenformulieren). In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

De stad geeft u daarbij de volgende garanties:
· Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren.
· De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
· Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
· U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de webmaster.
· De stad treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door derden misbruik zou gemaakt worden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

 

Gebruik & reproductie

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op of via deze website vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden aangewend worden. Indien u beschikbare informatie (teksten, beelden, geluid…) wenst te reproduceren, te distribueren of op enige andere manier ter beschikking wil stellen, dient u eerst een vraag te richten aan de stad.

De stad behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan de stad overmaakt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. De stad wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. De stad Izegem mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens de beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

U stemt ermee in dat de stad de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in de reacties, kan aanwenden voor welk doel ook.

 

Geschillen

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zijn bevoegd.

Contact

Juridische dienst
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.61 Contacteer ons